CSS
about                  photography                  storybook                  news                  contact

ALL                    PUBLISHED                  EXHIBITION                  ONGOING


휘리릭 뚝딱, 쿵!
2022
현암주니어
이야기/그림 남형식
언-프린티드 아이디어 전시작가
2022. 02. 24 ~ 06. 26
현대어린이책미술관
이야기/그림 남형식

라브와 오이
그래픽노블
2021

이야기/그림
남형식, 윤산
 


일상으로의 초대
2018

여러 기억을 모아 만들어진 새로운 장소
그곳을 무대삼아 살아가는 사람들에 대한 이야기
애니메이션
장소와 기억의 공간화
어떻게 올라갈까?
콘티북제작
2022
Copyright 2023. brackets. All Rights Reserved.